Košarica

Vaša košarica je prazna!
Znesek: 0,00€

Iskanje

OPĆE ODREDBE

Podaci operatera

Administrator je onaj koji upravlja Vašim osobnim podacima i određuje svrhe i načine obrade Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka korisnika je:
Naziv pravne osobe: Global Beauty j.d.o.o.
Adresa pravne osobe: Kopilica 5a
Poštanski ured i mjesto: 21000 Split
Porezni broj: 05495288
Oib: 75735484727
Kontakt e-mail adresa:beautyglobalhr@gmail.com
Kontakt telefon: +385955493300
Podaci o upisu u registar ili drugu javnu evidenciju: Društvo je upisano u sudski registar 04.11.2021
Kontakt osoba i kontakt za davanje informacija u vezi osobnih podataka korisnika: Paula Klarić, beautyglobalhr@gmail.com

 

Podaci procesora

Izvršitelj obrade osobnih podataka je osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Izvršitelj obrade može obrađivati samo one osobne podatke iu one svrhe za koje ima dokumentiranu uputu operatera.

Naši izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke korisnika sukladno važećim zakonskim propisima, na temelju ugovornog odnosa koji postoji i regulira sva područja obrade.

Izvršitelji obrade osobnih podataka korisnika koji obrađuju osobne podatke u ime voditelja obrade su:

  • Prerađivač: Tvis d.o.o., iz Kopra
  • Procesor: NGN Media d.o.o., iz Kopra

 

Zakonodavstvo

Ovi uvjeti privatnosti regulirani su hrvatkim zakonodavstvom i europskim zakonodavstvom. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) stupio je na snagu 25. svibnja 2018. godine te se njime osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim Zakonom uređuju se pojedina pitanja vezana za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno: nadzorno tijelo, akreditacijsko tijelo, obrada osobnih podatka u posebnim slučajevima vezano za privole djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva, obrade genetskih podataka, obrada biometrijskih podataka, obrada osobnih podatka putem videonadzora, obradu osobnih podataka u statističke svrhe, postupci koje primjenjuje nadzorno tijelo tijekom nadzora i pravni lijekovi protiv odluka nadzornog tijela.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Sukladno Općoj uredbi Agencija ima savjetodavne, korektivne i istražne ovlasti.

 

Web stranica

Uvjeti privatnosti namijenjeni su korisnicima web stranice: www.drvoss.hr.

 

Pravna načela

Voditelj obrade i njegovi izvršitelji obrade poštuju opća načela obrade osobnih podataka korisnika:

1. Osobne podatke korisnika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno.

2. Osobne podatke prikupljamo u svrhe koje su unaprijed određene, izričite i zakonite te osobne podatke dalje ne obrađujemo u druge svrhe, osim u slučaju obrade u znanstveno-istraživačke ili povijesno-istraživačke svrhe te u statističke svrhe, pod određenim uvjetima.

3. Osobne podatke obrađujemo u najmanjoj mogućoj mjeri, u svrhe za koje se obrađuju.

4. Osiguravamo da su osobni podaci koje obrađujemo točni i redovito ažurirani, a netočne podatke ispravljamo ili brišemo.

5. Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje ih obrađujemo.

6. Brinemo se o primjerenoj sigurnosti osobnih podataka, što uključuje neovlaštenu ili nezakonitu obradu te slučajni gubitak, uništenje ili oštećenje uz odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere.

 

ZNAČENJE POJMOVA

Privatnost i uvjeti

Uvjeti privatnosti interni su akt voditelja obrade i odnose se na sve pravne odnose između njega, izvršitelja obrade i korisnika. Zakon utvrđuje prava i obveze voditelja obrade i izvršitelja obrade u upravljanju i obradi osobnih podataka korisnika.

 

Osobne informacije

Osobni podaci podrazumijevaju sve informacije koje se odnose na određenu ili prepoznatljivu osobu koja je fizička osoba. Određeni pojedinac je onaj čiji se osobni podaci utvrđuju i obrađuju u skladu sa svrhama koje odredi voditelj obrade. Fizička osoba koja se može identificirati je ona koju je moguće izravno ili neizravno identificirati i čiji se osobni podaci mogu obrađivati u skladu sa svrhama koje odredi voditelj obrade.

 

Korisnik

Korisnik je fizička osoba koja je fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju na zakonskoj ili ugovornoj osnovi između operatera i te osobe ili na temelju izričite privole koju je osoba dala operateru.

 

Menadžer

Voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade u okviru svoje registrirane djelatnosti i/ili zakonskih ovlaštenja. Korisnik je unaprijed upoznat tko je voditelj obrade osobnih podataka, a tko izvršitelj obrade njegovih osobnih podataka.

 

Procesor

Izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca u ime voditelja obrade, prema njegovim uputama, u okviru zakonskih svrha i načina obrade. Operater daje korisniku informacije o obrađivačima njegovih osobnih podataka u ovim uvjetima privatnosti.

 

Podprocesor

Podizvršitelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca u ime i prema uputama izvršitelja obrade, u okviru zakonskih svrha i načina obrade. Podprocesor odgovara izravno procesoru, a procesor kontroloru.

 

Obrada

Obrada osobnih podataka znači svaku radnju ili skup radnji koje se provode u vezi s osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka sa ili bez automatiziranih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, uređivanje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, pristup, korištenje , otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način omogućavanjem

 

OSOBNI PODACI

Obrada osobnih podataka

Operater može obrađivati osobne podatke korisnika web stranice, pretplatnika usluga i fizičkih osoba u pravnim osobama s kojima posluje.

Uvjetima privatnosti definiran je način obrade osobnih podataka takvih osoba koje su sklopile ugovor ili naručile uslugu, ako je obrada osobnih podataka nužna i prikladna za sklapanje ugovora ili narudžbe ili za ispunjenje ugovora.

Uvjetima privatnosti definiran je i način obrade osobnih podataka za koje operater ima zakonsku osnovu ili je pribavio pisanu privolu korisnika, u koliko se osobni podaci unose neposredno na web stranici operatera.

 

Pravna osnova za obradu

Zakonska pravna osnova znači da operater obrađuje osobne podatke korisnika jer je to zakonom propisano radi ispunjavanja zakonskih obveza koje se odnose na operatera.

U Republici Hrvatskoj zakonske obveze za obradu određenih osobnih podataka određuju posebno:

1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ZDDV-1;
2. Pravilnik o provedbi zakona o dodanoj vrijednosti;
3. Zakon o poreznom postupku;
4. Zakon o trgovačkim društvima;
5. Hrvatki računovodstveni standardi;
6. Zakon o računovodstvu;

U mjeri u kojoj operater obrađuje osobne podatke korisnika jer je isti obavio online kupnju ili naručio uslugu od operatera, ovaj račun se čuva još 10 godina (kao i podaci o korisniku/kupcu na računu).

 

Ugovorna osnova za obradu

Ugovorna pravna osnova za obradu osobnih podataka korisnika podrazumijeva da je obrada nužna za:

1. izvršenje ugovora čija je ugovorna strana korisnik na kojeg se osobni podaci odnose ili
2. provedba mjera na zahtjev takvog korisnika prije sklapanja ugovora.

Administrator daje korisniku informacije o obradi njegovih osobnih podataka u ovim uvjetima privatnosti i, po potrebi, putem obavijesti na svojoj web stranici.

Administrator ne treba izričitu privolu za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika.

Ukoliko korisnik ne dostavi sve osobne podatke koji su operateru potrebni za ispunjenje ugovornog odnosa, operater ne može izvršiti nalog korisnika. Pritom upravitelj uvijek osigurava da od korisnika dobiva i dalje obrađuje onoliko osobnih podataka koliko je potrebno za ispunjenje ugovornog odnosa.

 

Izričiti pristanak kao pravni temelj

Izričita privola temelj je za obradu onih osobnih podataka za koje voditelj obrade nema zakonsku ili ugovornu pravnu osnovu za obradu.

Operater daje mogućnost izričitog pristanka korisnika, gdje je to potrebno, bez prethodno ispunjenog polja za potvrdu. Osobni pristanak korisnika je njegova dobrovoljna izjava volje da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određenu svrhu, a daje se na temelju informacija koje voditelj obrade daje uz ove uvjete privatnosti i to izravno na web stranici, prije nego što korisnik izričito pristaje na obradu.

Pojedinačne svrhe takve obrade osobnih podataka voditelj obrade posebno navodi na web stranici, pri čemu korisnik ima mogućnost dati takvu privolu. Operater obavještava korisnika o namjenama u razumljivom i lako dostupnom obliku te jasnim i jednostavnim jezikom, te korisniku daje izričitu privolu za svaku pojedinačnu namjenu.

Operater jamči korisniku pravo jednostavnog opoziva izričite privole u bilo kojem trenutku. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva.

 

Javni interes

Administrator može obrađivati osobne podatke korisnika, ukoliko je obrada potrebna za:

1. obavljanje poslova u javnom interesu odn
2. za obavljanje javnih ovlasti koje su dodijeljene kontroloru.

 

Legitimni interes

U mjeri u kojoj je obrada nužna zbog legitimnih interesa operatera ili treće strane, operater može obrađivati osobne podatke korisnika u mjeri koja je striktno nužna za izvršenje tih legitimnih interesa, osim kada su ti interesi nadjačani. interesima ili temeljnim pravima i slobodama korisnika na koje se ti podaci odnose, posebice kada se radi o obradi osobnih podataka osoba mlađih od 16 godina.

 

Zaštita interesa fizičkih osoba

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke korisnika, ukoliko je obrada nužna radi zaštite životnih interesa korisnika ili druge fizičke osobe.

 

Vrste osobnih podataka

Vrste osobnih podataka korisnika koje obrađujemo u unaprijed određene svrhe:

  • ime i prezime
  • email adresa
  • broj telefona

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Operater obrađuje osobne podatke korisnika u navedene svrhe, pri čemu utvrđuje pravnu osnovu na temelju koje obrađuje te podatke te utvrđuje je li potrebna izričita privola korisnika ili ne:

1. slanje informacija i obavijesti proizašlih iz ugovorne obveze (narudžbe za e-novosti i/ili SMS obavijesti), koje nemaju marketinški sadržaj), ugovorne osnove i pravnog interesa, NIJE potrebna izričita suglasnost
2. slanje odgovora na upite korisnika (ispunjavanje obrasca za upit i/ili kontakt obrasca), ugovorna osnova i legitimni interes, izričita privola NIJE potrebna
3. slanje promidžbenih poruka, reklama, promocija koje ne proizlaze iz ugovorne obveze (pretplata na e-novosti i/ili SMS obavijesti koje sadrže marketinški sadržaj), potrebna je izričita suglasnost
4. profiliranje korisnika za potrebe ciljanog oglašavanja, uključujući remarketing (neanonimno profiliranje, korištenje Google analytics, Facebook alata i sl.), izričit pristanak na učitavanje kolačića koji omogućuju ovo profiliranje, izričit pristanak JE Potreban
5. istraživanje tržišta i statistika za potrebe obavljanja djelatnosti operatera (anonimno, bez obrade osobnih podataka korisnika), legitiman interes, izričita privola NIJE potrebna

 

Nove svrhe obrade osobnih podataka

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u nove svrhe za koje nema odgovarajuću pravnu osnovu i izraziti privolu samo pod uvjetom da korisniku pruži sve potrebne podatke za obradu njegovih osobnih podataka u nove svrhe te od njega ishodi novu izričitu privolu za obradu osobnih podataka.

Operater može proslijediti osobne podatke korisnika trećim osobama samo u slučaju kaznenog i parničnog postupka u mjeri propisanoj zakonskim propisima.

 

Kolačići

Operater daje korisnicima informacije o korištenju kolačića na vidljivom mjestu na web stranici kada korisnik posjeti web stranicu operatera. Voditelj obrade u obavijesti daje ažurne podatke o kolačićima, a posebice:
1. vrste i nazivi kolačića,
2. svrhu njihove uporabe i
3. trajanje svakog kolačića.

Operater daje obavijest bez pristanka ako koristi ove kolačiće:
1. kolačiće koji su nužni isključivo u svrhu prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže i
2. kolačiće koji su prijeko potrebni za pružanje usluge informacijskog društva koju klijent ili korisnik izričito zahtijeva.

Operater daje obavijest uz suglasnost korisnika u svim ostalim slučajevima te sukladno tome obavještava korisnika o mogućnostima postavljanja kolačića. Operater ne koristi kolačiće za koje je za instalaciju potreban pristanak korisnika bez izričitog pristanka. Operater osigurava mogućnost naknadne izmjene privole korisnika držanjem obavijesti na vidljivom mjestu na web stranici.

Administrator daje obavijest na posebnoj poveznici na web stranici.

 

PRAVA KORISNIKA

Opća prava

Korisnik od operatera može zatražiti:
1. pristup osobnim podacima,
2. ispravak osobnih podataka,
3. brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav),
4. ograničenje obrade osobnih podataka,
5. prigovor na obradu osobnih podataka,
6. prijenos osobnih podataka.

Administrator odgovara na zahtjev korisnika najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama

Korisnik ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu da li se osobni podaci obrađuju u vezi s njim.

Operater daje sljedeće podatke:
1. svrhe obrade,
2. vrste osobnih podataka koje obrađuje,
3. kojim su izvršiteljima obrade osobni podaci proslijeđeni na obradu ili otkriveni,
4. predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka,
5. upoznavanje s pravima korisnika: pravo na brisanje, ispravak, ograničenje obrade ili prigovor na takvu obradu,
6. pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu,
7. ako korisnik nije dao osobne podatke na obradu, informacije o izvoru odakle je voditelj obrade prikupio podatke,
8. postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.

 Ovo pravo korisnik može ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava - obrazac

Pravo na ispravak

Korisnik može od operatera bez odlaganja zatražiti da:
1. ispraviti netočne podatke koje voditelj obrade (ili njegovi izvršitelji) obrađuju u vezi s tim ili
2. potpuni nepotpuni osobni podaci.

 

Pravo na brisanje

Korisnik može zatražiti od voditelja obrade brisanje njegovih osobnih podataka bez odgode ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

2. korisnik opozove privolu danu voditelju obrade za obradu i kada ne postoji druga pravna osnova za obradu,

3. 3. korisnik prigovara obrađuje vaše osobne podatke iz sljedećih razloga:

3.1. obrada osobnih podataka provodi se u javnom interesu ili

3.2. obrada se odvija zbog legitimnih interesa voditelja obrade ili

3.3. osobni podaci obrađuju se u svrhu izravnog marketinga i/ili profiliranja.

4. ako se njegovi osobni podaci obrađuju nezakonito,

5. ako je brisanje osobnih podataka potrebno radi ispunjenja zakonske obveze koju voditelju obrade nameće zakonodavstvo,

6. ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva za osobu mlađu od 16 godina.

 

Pravo na ograničenje obrade

Korisnik može od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade kada se radi o jednom od sljedećih slučajeva:
1. kada korisnik osporava točnost podataka, za vrijeme dok administrator može provjeriti točnost osobnih podataka,
2. ako je obrada osobnih podataka korisnika nezakonita, a korisnik se protivi brisanju, ali zahtijeva ograničenje obrade ili koristiti,
3. kada voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za svrhe obrade za koje je imao zakonsku osnovu ili izričitu privolu korisnika, već su mu potrebni za provedbu, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,
4. ako je korisnik podnio prigovor (pravo na prigovor), dok se ne provjeri imaju li legitimni razlozi obrade voditelja obrade nad razlozima korisnika na koje se osobni podaci odnose.

Kada korisnik iskoristi to pravo, voditelj obrade može samo pohraniti njegove podatke i obrađivati samo:
1. uz (naknadno danu) izričitu suglasnost korisnika,
2. za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
3. radi zaštite prava drugih korisnika (fizičkih i pravnih osoba),
4. zbog važnog javnog interesa Europske unije ili Države Hrvatke.

 Ovo pravo korisnik može ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava - obrazac

Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo od voditelja obrade dobiti osobne podatke koji se obrađuju u odnosu na njega. Operater mu mora dati ove informacije u:
1. strukturirani oblik,
2. često korišteni format,
3. u strojno čitljivom obliku kako bi korisnik mogao lako pročitati informacije.

Korisnik također ima pravo ove dobivene podatke proslijediti drugom voditelju obrade, a da ga mi kao voditelj obrade u tome ne ometamo, ako:
1. podaci su obrađivani na temelju izričite privole i
2. obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Korisnik ima pravo na prijenos svojih podataka od jednog do drugog voditelja obrade kada je to tehnički izvedivo.

 Ovo pravo korisnik može ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava - obrazac

Pravo na prigovor

Korisnik se može usprotiviti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose u bilo kojem trenutku kada voditelj obrade njegovih osobnih podataka obrađuje:
1. u javnom interesu odn
2. zbog legitimnih interesa voditelja obrade,
uključujući izradu profila tog korisnika.

Voditelj obrade ne prestaje obrađivati osobne podatke korisnika na temelju prigovora, ako:
1. dokaže postojanje nužnih legitimnih razloga za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama korisnika ili
2. treba ih za postavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Administrator mora uvijek udovoljiti zahtjevu korisnika kada se on usprotivi obradi njegovih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući i izradu profila, ukoliko je to povezano s izravnim marketingom. Voditelj obrade mora prestati obrađivati ove osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

U tu svrhu voditelj obrade ima jasnu i izdvojenu informaciju na mjestima gdje od korisnika dobiva privolu za obradu njegovih podataka u svrhu izravnog marketinga, da korisnik može u svakom trenutku opozvati privolu i usprotiviti se obradi tih podataka za ove svrhe.

 Korisnik može ostvariti pravo na prigovor putem obrasca: Ostvarivanje prava - obrazac

Automatizirana obrada i izrada korisničkih profila

Korisnik ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi njegovih podataka, uključujući izradu profila, koja ima pravne učinke u odnosu na njega ili na sličan način značajno utječe na njega.

Korisnik ne može ostvariti pravo da se njegovi podaci ne obrađuju automatski, uključujući izradu profila, ako takva odluka (automatizirana obrada):
1. potrebne za sklapanje ili provedbu ugovora između korisnika i voditelja obrade (npr. online košarica),
2. dopušteno pravom Europske unije ili Republike Slovenije te propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda te legitimnih interesa korisnika (npr. obrada podataka FURS-a),
3. opravdani izričitim pristankom korisnika (npr. za izravni marketing putem sustava za automatizirano slanje marketinških poruka).

Ako je potreban izričiti pristanak, voditelj obrade daje odgovarajuće obavijesti korisniku i prozor za potvrdu za izričiti pristanak.

 

Opoziv izričite suglasnosti

Upravitelj je dužan omogućiti korisniku da u svakom obliku izravnog marketinga ostvari pravo na odjavu predviđeno zakonskim propisima uz obavijest putem elektroničke pošte.

Upravitelj u roku od 15 dana sprječava korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i o tome obavještava korisnika koji je to zatražio pisanim putem u daljnjih pet dana ili na drugi dogovoreni način.

 

Pravo na žalbu

Ako korisnik smatra da su mu povrijeđena prava iz ovih uvjeta privatnosti, može podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, a to je u Republici Sloveniji Ured informacijskog povjerenika.

 

AUTORSKO PRAVO

Tekstovi na web stranici

Zabranjeno je kopirati ili na drugi način koristiti sadržaje i tekstove na web stranicama operatera izvan potreba suradnje operatera i korisnika, osim ako nije drugačije navedeno na web stranicama. Svako kršenje autorskih prava smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti podložno pokretanju odgovarajućeg pravnog postupka od strane operatera.

 

Fotografije i audiovizualni radovi na web stranici

Sve slike, video zapisi i druga audiovizualna djela objavljena na web stranici autorsko su djelo u vlasništvu i/ili vlasništvu operatera te ih je zabranjeno kopirati ili koristiti na bilo koji drugi način izvan potreba suradnje operatera i korisnika, osim ako nije drugačije navedeno na web stranici.

Svako kršenje autorskih prava smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti podložno pokretanju odgovarajućeg pravnog postupka od strane operatera.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Obvezujuća priroda pravnih uvjeta

1. Uvjeti privatnosti odnose se na sve korisnike koji koriste web stranicu i daju voditelju obrade osobne podatke na upravljanje i daljnju obradu.
2. Uvjeti privatnosti su obvezujući za voditelja obrade, izvršitelje obrade i korisnike u prijenosu, upravljanju i obradi osobnih podataka korisnika te u ostvarivanju prava korisnika i obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade.
3. Uvjeti privatnosti sastavni su dio svake obrade osobnih podataka, sukladno unaprijed definiranim svrhama, osnovama obrade, privoli korisnika i vrstama osobnih podataka koji su predmet daljnje obrade.
4. Korisnik je unaprijed upoznat s ovim uvjetima privatnosti koji su dostupni na web stranici operatera te u svim obrascima i radnjama u kojima korisnik može predati osobne podatke na obradu.

 

Promjene uvjeta privatnosti

1. Administrator redovito ažurira uvjete privatnosti u skladu sa zakonskim promjenama.
2. Administrator redovito i pravodobno obavještava korisnike o promjenama u pisanom obliku elektroničkom porukom.
3. Voditelj obrade osigurava arhivu promjena uvjeta privatnosti koja je dostupna svakom korisniku uz prethodni pisani zahtjev na kontakt e-mail adresu voditelja obrade.

 

Rješavanje sukoba

Administrator i korisnik obvezuju se sve nesuglasice i sporove rješavati mirnim i prijateljskim putem. U slučaju da sporazumno rješenje nije moguće, za rješavanje spora nadležan je sud u Hrvatskoj prema sjedištu voditelja obrade.

 

Lokalna valjanost

Uvjeti privatnosti vrijede za sve korisnike, neovisno o zemlji pristupa te za sve vrste obrade osobnih podataka, neovisno o lokaciji korisnika.

 

Vremenska valjanost

Zakonski uvjeti vrijede od: 06.06.2018 08:25

Izdelek je bil uspešno dodan v košarico.